.

Nedávné příspěvky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě COMPLETE DENTAL s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti COMPLETE DENTAL s.r.o. se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno - Zábrdovice, identifikační číslo: 28800397, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28098 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.completedental.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu – společnost:

COMPLETE DENTAL s.r.o.,
Sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno-Zábrdovice
Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré
IČO: 28800397

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vypracované prodávajícím. Okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího ze strany prodejce je uzavřena kupní smlouva a uvedené podmínky jsou závazné, s čímž kupující i prodávající souhlasí.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na dokladech o nákupu. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Produkty nabízené na tomto e-shopu jsou výhradně určeny pro práci v zubní laboratoři a ordinaci proškoleným personálem. Produkty dodáváme pouze podnikatelům, ne koncovým spotřebitelům.

 

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží efektivněji (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost týkající se informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména při nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutné údržbě hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

Potvrzením registrace kupující souhlasí se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obdchodu firmy Complete Dental s.r.o., v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@completedental.cz nebo písemně na adrese provozovny Sulkovská 80, 569 92 Bystré.

 

3. Ochrana osobních údajů

Kupující dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícímu. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název firmy, adresa firmy, provozovny či bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje používat k zasílání informací a obchodních sdělení adresovaných kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Kromě přepravní firmy a osob dopravujících zboží ke kupujícímu, nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou osobních údajů nebo v rozporu se zákonem může:

- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o podání vysvětlení a nápravu

- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, nevyhoví-li prodávající těmto žádostem kupujícího, kupující je oprávněn obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů (UOOÚ).

- požádat kupujícího o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je mu povinen tuto informaci předat
Kupující má právo písemně zrušit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 4. Chování uživatelů

Při používání těchto stránek kupující nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

 

5. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto obchodu jsou závazné. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou (pokud uvedete svůj E-mail). V případě, že zboží není aktuálně skladem, je kupující ihned informován. Pokud kupující provede storno objednávky do 12 hodin po odeslání, považuje prodávající objednávku za zrušenou. Storno může kupující poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou,a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující další potvrzení požadovaným způsobem provést odmítne.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením informace o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

6. Cena zboží

Ceník pro koncového uživatele je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Všechny ceny jsou smluvní a jsou cenami pro koncové uživatele. Ceny jsou vždy uvedeny včetně DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak. Slevy u akčních nabídek jsou poskytovány pouze zubním laboratořím. Pro velkoodběratele platí dohodnuté smluvní slevy.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

7. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
- bezhotovostní platba na účet

Splatnost faktur je zpravidla 10 dnů, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Dodání zboží na fakturu mohou využít stávající odběratelé a smluvní partneři, kteří nemají předchozí závazky po splatnosti. V opačném případě bude zboží zasláno na dobírku.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, opotřebení nebo zastarání.

V ostatních případech má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@completedental.cz. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do sedmi pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a v původním obalu. Takovéto zboží kupující odešle nebo osobně doručí na adresu provozovny prodávajícího: Complete Dental s.r.o., Sulkovská 80, 569 92 Bystré.

Ve lhůtě pěti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Poté vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu, nejpozději však do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

9. Dodací podmínky

V případě, že objednané zboží není možné dodat ve sjednaném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.

 

10. Způsob doručení

Zboží zákazníkovi doručí smluvený přepravce, kterého zajistí prodávající.

Manipulační poplatek je účtován při objednávce do 2000,- Kč včetně DPH ve výši 100,- Kč včetně DPH. Při objednávce nad 2001,- Kč včetně DPH již manipulační poplatek účtován není.
Při platbě na dobírku se účtuje poplatek ve výši 40,-Kč včetně DPH. Balné (kanystr, pytel, ...) ve výši 30,- Kč včetně DPH.
Doprava do zahraničí je zpoplatněna dle aktuálního ceníku dopravce.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání, je-li objednávka přijata do 12:00 hodin. V případě, že si dodávka zboží vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

11. Reklamační řád

I přes veškeré úsilí firmy Complete Dental s.r.o. může kupující shledat oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu prodávaného zboží nebo poskytované služby.

V tomto případě je povinen postupovat následujícím způsobem:

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nesmí kupující zásilku od přepravce převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Po dodání zboží je kupující povinen ihned po jeho převzetí od přepravce provést jeho kontrolu a zjevné vady zboží je povinen ihned uplatnit u prodávajícího, nejpozději následující den po převzetí zboží. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou uznány.

Zjistí-li kupující na dodaném zboží vadu, která je předmětem reklamace musí kupující uplatnit reklamaci písemně na adrese provozovny Complete Dental s.r.o., Sulkovská 80, 569 92 Bystré nebo na e-mailové adrese: info@completedental.cz. Prodávající bude obratem kupujícího informovat o následném postupu.

Poté kupující zašle zboží, které míní reklamovat na adresu provozovny prodávajícího Sulkovská 80, 569 92 Bystré. Zboží musí být zasláno zpět v kompletním stavu, tak jak bylo převzato od prodávajícího. Pokud je to možné, má být zasláno i v původním obalu, zvláště v případech vracení zboží bez udání důvodu.

Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel.

Následně prodávající zhodnotí nárok kupujícího na uznání reklamace, to vše ve lhůtách stanovených v příslušném oddíle občanského zákoníku v platném znění.

Prodávající neuznává nárok na reklamaci v případě škody způsobené neodborným používáním produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi nebo chybnou manipulací.

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Po vyhodnocení reklamace je prodávající povinen seznámit kupujícího s výsledkem reklamace, s uznáním či neuznáním nároku kupujícího. Případně s ním vyřešit výměnu původního zboží za zboží nové, vrácení zaplacené hodnoty zboží, atd…

Na zboží je poskytována záruční doba v souladu s platným občanským zákoníkem. Pokud výrobce poskytuje delší záruční dobu, je toto uvedeno v katalogu zboží.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email:adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

12. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.